בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בענין אי הוספת ויטמין D למוצרי חלב מסוימים שיוצרו בכשרות לפסח

הסדר פשרה
בת"צ (מחוזי מרכז) 69940-11-17 כוחן נ' שופרסל ואח'
שנערך ונחתם ביום                      
 
בין:                                         מיכל כוחן
                                               ע"י ב"כ עוה"ד דוד אנגור
                                               מרח' שפיגלמן 14, נתניה
                                               טל' 09-7684699, פקס' 09-7737812
                                               ("המבקשת")                                                       מצד אחד
 
לבין                                         1.  שופרסל בע"מ
                                               ע"י ב"כ עו"ד גלית פליישר
                                               ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', עו"ד
                                               רח' יגאל אלון 98, תל-אביב 6789141
                                               טל' 03-6078607, פקס' 03-6078666
                                               ("שופרסל")
 
                                               2.  תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ
                                               ע"י ב"כ עוה"ד איתמר ענבי, נירה קורי
                                               ו/או יונתן פרידמן
                                               ממשרד ש. פרידמן ושות', עו"ד
                                               מרח' סחרוב 9, ת.ד. 15065, חיפה 3508409
                                               טל' 04-8546666, פקס' 04-8546677
                                               דוא"ל: haifa@friedman.co.il
                                               ("תנובה")                                                            מצד שני
 
 
הואיל:   וביום 30.11.17 הגיש המבקש בקשה בת"צ (מחוזי מרכז) 69940-11-17 לאישור תובענה ייצוגית, לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ("חוק תובענות ייצוגיות", "בקשת האישור") בקשר לאי-הוספת תוספת הוויטמין D לפי סעיף 210.3 לתקן ת"י 284 חלב פרה לשתיה ("תקן החלב", "תוספת הוויטמין"), למוצרים חלב לשתיה 1% שומן בקרטון מתוצרת שופרסל וחלב לשתיה 1% שומן בשקית מתוצרת תנובה, כאשר יוצרו בכשרות לפסח;
והואיל:  והצדדים הגיעו להסדר פשרה בכל הנוגע לענין, אשר כפוף לאישור בית המשפט;
והואיל:  והצדדים מעוניינים להעלות את התנאים שהוסכמו ולהביאם לאישור בית המשפט;
 
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן:
1.        הקבוצה: הקבוצה שהסדר הפשרה יחול על חבריה כוללת את שתי תתי-הקבוצות שלהלן -
(א)     תת-קבוצה ראשונה ("תת-קבוצת שופרסל") - כל מי שרכש ו/או צרך את המוצר חלב לשתיה 1% שומן בקרטון מתוצרת שופרסל, שיוצר בכשרות לפסח ללא תוספת הוויטמין, וכל מי שרכש מוצרים תחליפיים בעלות גבוהה יותר בשל העובדה כי למוצר הנ"ל לא הוספה תוספת הוויטמין, החל ממועד ייצורו של המוצר וכלה במועד מתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה.
(ב)      תת-קבוצה שניה ("תת-קבוצת תנובה") - כל מי שרכש ו/או צרך את המוצר חלב לשתיה 1% שומן בשקית מתוצרת תנובה, שיוצר בכשרות לפסח ללא תוספת הוויטמין, וכל מי שרכש מוצרים תחליפיים בעלות גבוהה יותר בשל העובדה כי למוצר הנ"ל לא הוספה תוספת הוויטמין, החל משבע שנים לפני הגשת בקשת האישור וכלה במועד מתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה.
2.        שאלות משותפות: לצורך הסדר הפשרה, ולצורך זה בלבד, מסכימים הצדדים כי הטענות שבבקשת האישור מעוררות שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה כהגדרתה לעיל.
3.        התחייבויות המשיבות:
(א)     תנובה מתחייבת שלא לייצר את המוצר חלב לשתיה 1% שומן בשקית ושופרסל מתחייבת שלא לייצר את המוצר חלב לשתיה 1% שומן בקרטון אלא כשהם כוללים את תוספת הוויטמין לפי הוראות תקן החלב, גם בכשרות לפסח. מוסכם כי לא תשתמע מהתחייבות זו חובה לייצר את המוצרים, וודאי בנסיבות בהן לא קיימת בנמצא תוספת הוויטמין בכשרות לפסח של בד"צ העדה החרדית, וכי היא תחול רק כל עוד הדין מקנה להוראת סעיף 210.3 לתקן החלב תוקף מחייב.
(ב)      תנובה תוסיף תוספת ויטמין כפולה (מזו שתקן החלב מחייב) ל-565,493 שקיות חלב 1% שומן מתוצרתה, ותחל בכך תוך שלושה שבועות לאחר אישור הסדר הפשרה בפסק דין. על השקיות שיכילו את תוספת הוויטמין הכפולה יסומן הכיתוב "תוספת ויטמין D כפולה".
העובדה שתוספת הוויטמין הכפולה מהווה הטבה לחברי הקבוצה מתבטאת בכך שמדובר באחת ההעשרות המצויות במוצר משקה חלב מועשר 1% שומן מתוצרת תנובה.
(ג)        שופרסל תמכור 44,500 קרטונים של המוצר משקה חלב מועשר 1% שומן במחיר של המוצר חלב 1% שומן רגיל (ההפרש בין המוצרים עומד על 1.8 ₪ ליחידה). מכיוון שהמוצר משקה חלב מועשר 1% שומן מכיל כמות כפולה של ויטמין D ביחס לתוספת הוויטמין במוצר הרגיל, הדבר שקול להשבת תוספת הוויטמין שנטען שלא ניתנה לצרכנים. בנוסף יקבל הציבור תוספת סידן וסיבים תזונתיים המצויים במשקה החלב המועשר בלבד.
המכירה כאמור תבוצע בו-זמנית בכל הסניפים והפורמטים השונים (תתי הרשתות) של שופרסל, באמצעות הפחתת המחיר למוצר משקה חלב מועשר 1% שומן (בשיעור של 1.8 ₪), עד להשלמת מכירת מספר הקרטונים בכמות שנקבעה לעיל. תקופת המכירה לא תחפוף תקופה של מבצע לגבי מחירו של המוצר הנ"ל
4.        מעשה בית דין: קיום התחייבויותיהן האמורות של המשיבות יהווה סעד מלא וסופי וייצור מעשה בית דין ביחס לכל הטענות והתביעות של המבקשת וחברי הקבוצה הקשורות בבקשת האישור, כך שקיום התחייבויותיה של שופרסל ייצור מעשה בית דין ביחס לחברי תת-קבוצת שופרסל, וקיום התחייבויותיה של תנובה ייצור מעשה בית דין ביחס לחברי תת-קבוצת תנובה.
5.        גמול ושכ"ט:
(א)     בכפוף לאישור הסדר הפשרה, הצדדים הסכימו להמליץ בפני בית המשפט הנכבד לפסוק למבקשת גמול בסך 7,500 ₪ בתוספת מע"מ (כנגד חשבונית מס) ולבאי-כוחה שכ"ט כולל בסך 75,000 ₪, בצירוף מע"מ (כנגד חשבוניות מס).
(ב)      תשלום הסכום האמור יחולק בין המשיבות כך ששופרסל תשלם 20,000 ₪ + מע"מ מתוך תשלום שכה"ט ותנובה תשלם את יתרת שכה"ט בסך 55,000 ₪ + מע"מ ואת הגמול.
(ג)        הוסכם שהתחייבויותיהן של שופרסל ותנובה בענין זה כלפי המבקש ובאי-כוחו תהיינה התחייבויות נפרדות.
(ד)      הוסכם שהתשלומים יועברו למבקשת ולבאי-כוחה תוך 60 ימים לאחר אישור הסדר הפשרה בפסק דין.
(ה)      למען הסר ספק, הצדדים מבהירים כי המבקשת ובאי כוחה לא קיבלו ולא יקבלו כל טובת הנאה מהמשיבות מעבר לגמול ולשכר הטרחה שייפסקו על-ידי בית המשפט הנכבד בפסק דינו.
6.        כללי:
(א)     ההסדר גובש מבלי שמי מהצדדים יודה בטענות הצד האחר ו/או בחבות כלשהי, והסכמתם של הצדדים לתנאיו ניתנה בכפוף לאישורו על-ידי בית המשפט הנכבד, על כל רכיביו, כפסק דין מחייב בין המשיבות לבין כל חברי הקבוצה.
(ב)      הסכמתן של המשיבות להסדר הפשרה ניתנה בהסתמך על הערכת גובה כלל ההתחייבות הכספית הכרוכה בכך. אם יקבע בית המשפט הנכבד כי לצורך אישורו נדרשת חוות דעת של בודק, הוסכם בין הצדדים כי המשיבות תהיינה משוחררות מהסכמתן להסדר הפשרה וחופשיות לשקול מחדש את עמדתן לגביו.
(ג)        הסדר הפשרה יובא לאישורו של בית המשפט הנכבד כמקשה אחת. אם לא יאושר הסדר פשרה זה במלואו, לא יהא לו כל תוקף ולא יהיה ניתן להשתמש בו כראיה ולשום צורך אחר, מבלי שלמי מן הצדדים תהא טענה, תביעה או זכות כלפי רעהו בשל כך, ויתחדשו ההליכים בבקשת האישור בפני בית המשפט הנכבד.
 
 
ולראיה באו באי-כח הצדדים על החתום:
 
 
      
         דוד אנגור, עו"ד                            גלית פליישר, עו"ד                            נירה קורי, עו"ד
           ב"כ המבקשת           אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', עו"ד           ש. פרידמן ושות', עו"ד
                                                                  ב"כ שופרסל                                     ב"כ תנובה