צו מוסכם לפי סעיף – 50 ב' לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח- 1988

21/08/2018
תנובה

בצו יהיה למונחים הבאים הפירוש המופיע לצדם להלן.

 

 1. הגדרות
"אישור בית הדין" מתן תוקף של צו מוסכם על ידי בית הדין להסכמה זו, בהתאם לסעיף 50ב' לחוק ההגבלים העסקיים;
"בית הדין" בית הדין להגבלים עסקיים;
"החוק" חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988;
"הממונה" הממונה על הגבלים עסקיים;
"הספקיות" תנובה, שטראוס גרופ בע"מ ומילקו תעשיות בע"מ;           
"הרשות" רשות ההגבלים העסקיים;
"מגה" מגה קמעונאות בע"מ;
"ריבוע כחול" ריבוע כחול - ישראל בע"מ, למעט רשת החנויות am:pm ורשת חנויות הנוחות אלונית;
"שופרסל" שופרסל בע"מ;
"תנובה" תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, או כל תאגיד אחר מקבוצת תנובה;
"רכישה המזכה בהטבה" רכישה בכל סכום שהוא, בשופרסל או מגה, במהלך התקופה המזכה בהטבה, באמצעות כרטיס אשראי מקבוצת חברת כרטיסי אשראי, שהכרטיס בו בוצעה הרכישה כאמור תקין ובר תוקף ואינו מבוטל או חסום או מושהה משימוש בחודש בו תינתן ההטבה בפועל;
"התקופה המזכה בהטבה" תקופה של החודש הקלנדרי הקודם לחודש בו פורסם הצו להערות הציבור;
"ההטבה"
 
"כרטיס אשראי מקבוצת חברת כרטיסי אשראי"
זיכוי כספי שיועבר על ידי חברת כרטיסי אשראי לכרטיס האשראי בו השתמש צרכן שביצע רכישה המזכה בהטבה;
(1) כרטיס אשראי מהסוגים המפורטים בנספח א' שהונפק ע"י ישראכרט בע"מ או פועלים אקספרס בע"מ (מנפיקת כרטיסי אמריקן אקספרס בישראל); או (2) כרטיס ממותגים "ויזה" או "דיינרס" או "מאסטרקארד" שהונפק על ידי  כרטיסי אשראי לישראל בע"מ או דיינרס קלוב ישראל בע"מ לרבות כרטיסים בנקאיים וחוץ בנקאיים החברים במועדוני לקוחות שונים ולמעט: כרטיסי רכש וכרטיסי Prepaid (לרבות כלל סוגי ה-Gift Card); או (3) כלל הכרטיסים המונפקים על ידי לאומי קארד בע"מ, לרבות כרטיסי Debit וכרטיסי FREE, ולמעט: כרטיסי רכש וכרטיסי Prepaid (לרבות כלל סוגי ה-Gift Card);
"חברת כרטיסי אשראי"            כל אחת מאלה: (1) ישראכרט בע"מ; (2) לאומי קארד בע"מ; (3) כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ו/ או דיינרס קלוב ישראל בע"מ (להלן (1)-(3) יחדיו: "חברות כרטיסי האשראי").
 
 1. שמות ותפקידים
 1. אריק שור -  מנכ"ל תנובה משנת 2009 ועד ינואר 2016.
 2. ארז וולף - נשא בתפקידים שונים בתנובה החל מיולי 2008 ועד מאי 2016. שימש כמנהל חטיבת המכירות בתשלובת החלב בתנובה בתקופה שבין יולי 2008 לינואר 2012, וכממונה מטעם תשלובת החלב בתנובה על אכיפת הצו המוסכם שנחתם בין הממונה על הגבלים עסקיים ובין ספקי המזון הגדולים, ואושר על ידי בית הדין להגבלים עסקיים (להלן: "צו הספקים").[1]
 1. האירועים נשוא הצו
 1. אירוע 1
במועד סמוך לתאריך 4.8.2008, סיכמה תנובה עם רשת ריבוע כחול כי מחירי המכירה לצרכן של מוצרים מסוימים מתוצרתה [המפורטים בנספח ב' המצורף לצו זה] יועלו ביום 4.8.2008. כן סוכם כי המחירים שבהם יימכרו המוצרים האמורים ע"י תנובה לריבוע הכחול יועלו ביום 6.8.2008.
 1. אירוע 2
בסוף חודש מאי 2011 סיכמה תנובה עם רשת שופרסל כי המחירים לצרכן בשופרסל (למעט פורמט "יש"; להלן בפרק זה: "שופרסל") של מוצרי המותגים סנפרוסט, מעדנות ומאמא עוף יועלו ביום 12.6.2011.
בהמשך לסיכום האמור, נערכה ביום 3.7.2011 פגישה בין נציג תנובה לנציג שופרסל. בפגישה זו סוכם כי חרף כוונתה המוקדמת של שופרסל להוריד את המחירים לצרכן של המוצרים מהמותגים האמורים, מחירים אלו לא יורדו עד לשיחה שאמורה הייתה להתקיים ביום 8.7.2011.
 1. אירוע 3
  1. גבינה לבנה 250 גרם היא אחד המוצרים המרכזיים שבמיקוד המבצעים של ספקיות החלב בתקופה שלפני חג השבועות.
  2. בהתאם להנחיית מנהל הערוץ המאורגן בחטיבת המכירות של תשלובת החלב בתנובה, פנתה תנובה אל שופרסל, והציעה לשופרסל לערוך לקראת חג שבועות 2011 מבצע בפורמט אחיד למוצר גבינה לבנה 250 גר' המיוצר על ידי הספקיות, של קניית גביעי גבינה לבנה 250 גר' וקבלת גביע נוסף, באופן שיביא לכך שפורמט המבצע של המוצר גבינה לבנה 250 גר' יהיה זהה לכל שלוש הספקיות, חלף מבצעים אינדיבידואליים של כל ספקית על המוצר גבינה לבנה 250 גר'.  
  3. בהתאם, ביום 31.5.2011 ועד ליום 13.6.2011 יצאו שופרסל ויש לקראת חג שבועות במבצע בפורמט אחיד ביחס לגבינה לבנה 250 גר' של הספקיות.
  4. בהתאם להנחיית מנהל הערוץ המאורגן בחטיבת המכירות של תשלובת החלב בתנובה, פנתה תנובה אל הריבוע הכחול, והציעה לה לערוך לקראת חג שבועות 2011 מבצע בפורמט אחיד למוצר גבינה לבנה 250 גר' המיוצר על ידי הספקיות, של קניית גביעי גבינה לבנה 250 גר' וקבלת מוצר נוסף (זהה/שונה) במתנה, באופן שיביא לכך שפורמט המבצע של המוצר גבינה לבנה 250 גר' יהיה זהה לכל שלוש הספקיות, חלף מבצעים אינדיבידואליים של כל ספקית על המוצר גבינה לבנה 250 גר'.
  5. בהתאם, ערכה הריבוע הכחול לקראת חג שבועות 2011 מבצע בפורמט אחיד ביחס למוצר גבינה לבנה 250 גר' של הספקיות. 
 1. ההתחייבויות מושא הצו
 1. בתוך 90 יום מיום אישור בית הדין, ובכפוף לאמור להלן, ישלמו תנובה, מר אריק שור ומר ארז וולף סכומים כדלקמן:
  1. תנובה תשלם 25 מיליון ₪ לאוצר המדינה (להלן: "תשלום תנובה");
  2. מר אריק שור ישלם 75,000 ₪ לאוצר המדינה;
  3. מר ארז וולף ישלם 75,000 ₪ לאוצר המדינה.
 2. על התשלומים האמורים בסעיפים  6.2 ו-6.3 יחולו הוראות סעיף 50טז לחוק ההגבלים העסקיים.
 3. על אף האמור בפרק זה לעיל, ובכפוף לאישור בית הדין, תשלום תנובה יכול שיועבר אל צרכנים (בני אדם, לא כולל תאגידים) של שופרסל או מגה, שביצעו רכישה המזכה בהטבה (להלן: "צרכנים הזכאים להטבה"). התשלום האמור לצרכנים הזכאים להטבה יבוצע בתוך 120 יום מיום 3.10.2018 (להלן: "תקופת תשלום ההטבה").
 4. ההטבה תועבר לצרכנים הזכאים להטבה באמצעות חברות כרטיסי האשראי. כל אחת מחברות כרטיסי האשראי תעביר את ההטבה לכל הצרכנים הזכאים להטבה אשר ביצעו רכישה המזכה בהטבה באמצעות כרטיס/י אשראי מקבוצתה של אותה חברת כרטיסי אשראי, וזאת באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה המזכה בהטבה. חברת כרטיסי אשראי לא תעביר יותר מהטבה אחת כאמור לכל אחד מהצרכנים הזכאים להטבה כאמור.
 5. תוך 7 ימי עסקים מיום אישור בית הדין, תשלח תנובה הודעה אל חברות כרטיסי האשראי על קבלת אישור בית הדין. תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה כאמור מתנובה, תשלח כל אחת מחברות כרטיסי האשראי אל תנובה את חישוב מספר הצרכנים אשר ביצעו רכישה בשופרסל או במגה במהלך התקופה המזכה בהטבה באמצעות כרטיס אשראי מקבוצתה.
 6. סכום ההטבה לכל צרכן הזכאי להטבה יחושב באופן הבא: (א) תשלום תנובה פחות 1 מיליון ₪, מחולק ב: (ב) המספר המצרפי של הצרכנים כפי שזה יימסר לתנובה מחברות כרטיסי האשראי כאמור בסעיף 10 לעיל, ויחושב בהתאם על ידי תנובה. הסכום האמור של 1 מיליון ₪ שהופחת מתשלום תנובה (להלן: "הפיקדון להשלמת הטבה"), ישמש לתשלום הטבה לצרכנים הזכאים להטבה במקרים שבהם מחמת שגגה כלשהי אותם צרכנים לא זכו לקבל את ההטבה, למרות שעמדו בתנאי הזכאות לקבלתה. הפיקדון להשלמת הטבה ישמש למטרה זו לתקופה של 90 יום לאחר תום תקופת תשלום ההטבה, ולאחריה יועברו הכספים שיוותרו בפיקדון, ככל שיוותרו, לאוצר המדינה, כמפורט להלן. 
סכום ההטבה לכל צרכן הזכאי להטבה יימסר על ידי תנובה לכל אחת מחברות כרטיסי האשראי בתוך 10 ימי עסקים מיום 3.10.2018; ובמסגרת אותו פרק זמן של 10 ימי עסקים תנובה תעמיד לרשות כל אחת מחברות כרטיסי האשראי סכום כסף המשקף את התשלום המצרפי המחושב בהתבסס על הנתונים שמסרה לתנובה חברת כרטיסי האשראי.
 1. ככל שלאחר תקופת תשלום ההטבה, סך הסכום שיועבר אל הצרכנים הזכאים להטבה, כולל באמצעות שימוש בכספי הפיקדון להשלמת הטבה, יפחת מתשלום תנובה (כהגדרתו בסעיף 6.1) (להלן: "יתרת סכום התשלום"), תנובה תעביר את יתרת סכום התשלום לאוצר המדינה, וזאת בתוך 150 יום מתום תקופת תשלום ההטבה.
 2. מוסכם, כי בית הדין יהיה רשאי להאריך את התקופות לביצוע תשלומים המפורטים בפרק זה על יסוד בקשה מנומקת שתוגש לבית הדין על ידי תנובה לפני תום התקופות הרלוונטיות, בצירוף עמדת הממונה.
 3. בתוך 30 יום מתום תקופת תשלום ההטבה תישלח כל אחת מחברות כרטיסי האשראי לתנובה פירוט של מספר הצרכנים הכולל שקיבלו הטבה מאותה חברת כרטיסי אשראי, וכן אישור לגבי סכום ההטבה הכולל ששולם לצרכנים הזכאים להטבה.
 4. תוך 60 יום לאחר המועד שבו שולמה לאוצר המדינה יתרת הסכום לתשלום כאמור בסעיף 12 לעיל, תגיש תנובה דוח סופי לבית הדין בו יפורטו: (א) הסכום המצרפי של ההטבה ששולמה לצרכנים; (ב) מספר הצרכנים שקיבלו את ההטבה וסכום ההטבה שקיבל כל צרכן, וכן (ג) יתרת הסכום לתשלום ששולמה לאוצר המדינה כאמור בסעיף 12 לעיל.
 5. אין באמור בסכומים המפורטים בצו זה ובמנגנון שהוסכם בין הממונה לתנובה משום נקיטת עמדה מטעם הממונה בשאלת הנזק, ככל שזה נגרם.
 6. בכפוף להחלטת בית הדין ולקיום האמור לפרק זה, לא ינקטו הממונה והרשות צעדי אכיפה נגד תנובה, נושאי משרה ועובדיה, בעבר ובהווה, בגין ההתנהגויות המתוארות בפרק ג' לעיל או בשל כל עניין אחר, אשר נבחן על ידי הרשות במסגרת תיק חקירה 50319.
 7. תנובה מודה כי בהתנהגויות המתוארות בפרק ג' לעיל יש משום הסדר כובל, שלא התקבל ביחס אליו אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין, או פטור מן הממונה לקבל את אישור בית הדין להסדר הכובל, ושאינו חוסה תחת כללי פטור סוג.
 8. אם בתוך שישה חודשים מיום אישור בית הדין ייפתחו על ידי צרכנים הליכים אזרחיים נגד תנובה, במסגרת של תובענה ייצוגית או מסגרת אחרת, מתחייבת תנובה שלא להעלות בהליכים אלה טענות התיישנות לגבי המעשים המתוארים בצו המוסכם או כל חלק מהם.
 
ולראיה באנו על החתום:
 
תאריך   תנובה  
 
אני ________________, ב"כ החוקי של תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, מאשר בזאת כי ______________ הוא החתום לעיל וכי הוא מוסמך לחתום על הצו המוסכם בשם תנובה.
_____________________
מר אריק שור
 
_____________________
מר ארז וולף
 
 
 
 
 
   
____________________               ____________________  
                  תאריך              מ"מ הממונה על הגבלים עסקיים  
       
 
 
 
[1] ה"ע 604/06, הממונה על הגבלים עסקיים נ' אוסם ואח', (פורסם בנבו), 2.8.06.

נספח א' – רשימת כרטיסי אשראי

 1.  
ישראכרט            
 1.  
אוכ הצעירים (מקומי)
 1.  
מור מקומי          
 1.  
עילית
 1.  
מסטרקרד            
 1.  
גולד מסטרקרד       
 1.  
מסטרקרד ביזנס      
 1.  
גולד מסטרקרד ביזנס 
 1.  
פלאטינה            
 1.  
קורפורייט כסף      
 1.  
קורפורייט זהב      
 1.  
דיירקט             
 1.  
אמקס ירוק          
 1.  
אמקס זהב           
 1.  
אמקס פלאטינה       
 1.  
אמקס מקומי         
 1.  
אמקס blue
 1.  
אמקס credit
 1.  
מור גולד מסטרקרד   
 1.  
אמקס ביזנס         
 1.  
אמקס ביזנס זהב     
 1.  
           CENTURIONאמקס
 1.  
מסטרקרד דיירקט     
 

נספח ב'  - רשימת המוצרים נשוא אירוע 1

 
ישראליות
 

אחוזה פרוס 200 גרם 22% טנא
גוש חלב פרוס 200 גרם 28%
גוש חלב פרוס 200 גרם 28% בעלז
גלבוע פרוס 200 גרם 22%
גלבוע פרוס סמי מעדנייה 22%
ירושלים חפיסה במשקל 28% מהד
ירושלים פרוס 200 28% מהד
ירושליים לייט 200 פרוסות
גבינת ירושליים פרוס 400 גרם 28% בקופסא
עמק פרוס בקופסא 200 גרם 28%
עמק דליקטס פרוס בקופסא 200 31%
עמק לייט פרוס 200 9%
עמק פרוסות 300 גרם
עמק פרוס 28% 400 גרם בקופסא
טל העמק לייט 9% 200 גרם בקופסא
טל העמק פרוסות 200 ג אריזת פתיחה חוזרת
עמק גאודה פרוסות 200 גרם פתיחה חוזרת
עמק פרוס סמי מעדנייה 28%
עמק פרוסות 5% 200ג בפתיחה חוזרת
עמק לייט 9% משפחתית 400 גרם
 
 
 
שונות
 
מעודן בודד
מארז מעודן
מילקשייק שוקו
מילקשייק פונץ בננה
לאבנה 9% - 500 גרם
לאבנה 9% - 750 גרם
שמנת צמחית השף הלבן – 500 מ"ל
ג'לי תנובה פטל
ג'לי תנובה אננס עם חתיכות אננס
ג'לי תנובה אפרסק עם חתיכות אפרסק