הסכם הסתלקות בעקבות פניה מוקדמת טרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית | 18.3.19 ביחס לסימון המילים המקדימות לתאריך המסומן על מוצרי תנובה גליל

הסכם הסתלקות בעקבות פניה מוקדמת, טרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית
שנחתם ביום  18 למרץ, 2019
 
 
בין:                                         הנא עבוד שחאדה ת.ז. מס' 201519394
                                               ע"י ב"כ עוה"ד האני טנוס וניזאר טנוס
                                               מרח' אלמוג 20/1, חיפה 354004
                                               טל' 04-8880860, פקס' 04-6801900                    מצד אחד
                                                                                                                           "הפונה"
 
לבין:                                       תנובה גליל בע"מ
                                               ת.ד. 1010, א.ת. דרומי קרית שמונה 1103877
                                               ע"י ב"כ עו"ד נירה קורי ו/או איתמר ענבי
                                               ממשרד ש. פרידמן ושות', עו"ד
                                               מרח' סחרוב 9, ת.ד. 15065, חיפה 3508409
                                               טל' 04-8546666, פקס' 04-8546677                    מצד שני
                                                                                                                           "המשיבה"


הואיל     והפונה פנה אל המשיבה באמצעות באי-כוחו במכתב מיום 26.2.18, בפניה מוקדמת בטרם נקיטת הליכים בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ("חוק תובענות ייצוגיות"), ביחס לסימון המילים המקדימות "תאריך פג תוקף" לפני התאריך המסומן על המוצרים מתוצרת המשיבה ששווקו באותו מועד ("המוצרים"), וטען כי לפי הוראות סעיפים 9.2 ו-9.4 לת"י 1145 - סימון מזון ארוז מראש ("תקן הסימון"), היה על המשיבה לסמן על המוצרים את המילים המקדימות "עדיף להשתמש לפני" במקומן ("עילת הפניה המוקדמת");
והואיל    והמשיבה, מבלי להודות בנכונותה של עילת הפניה המוקדמת, הסכימה לשנות את סימון המילים המקדימות על המוצרים, הכל כמפורט בהסכם זה להלן;
והואיל    והצדדים הסכימו כי ניתן להסדיר את עילת הפניה המוקדמת בהסתלקות באופן מוסכם וללא צורך בפתיחת הליך בבית המשפט, בהתאם להלכת עע"מ 2978/13 מי הגליל נ' יונס (פורסם בנבו, 23.7.15), והחלתה, בשינויים המחויבים, על בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בנוגע לסימון מוצרי מזון, בהתאם לפסקי הדין בת"צ (ת"א) 52703-05-16 ענבר נ' טומין (פורסם בנבו, 24.1.18) ובת"צ (ת"א) 67496-06-17 רוזנברג נ' מרב מזון כל (פורסם בנבו, 14.2.18);
והואיל    והצדדים הגיעו להסכמות לגבי הסדרת עילת הפניה המוקדמת כמפורט להלן;
אי לכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

  1. המשיבה ביצעה שינוי בסימון אריזות המוצרים, כך שבמקום המילים המקדימות "תאריך פג תוקף" מסומנות עליהן המילים המקדימות "תאריך אחרון המומלץ לשימוש", בהתאם להוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים), התשמ"ד-1984.
  2. בשל טרחתם של הפונה ובאי-כוחו, ובשל כך שפנייתם הביאה לשינוי סימון המוצרים כמפורט לעיל, תשלם המשיבה לפונה גמול בסכום של 500  ₪, ולבאי-כוחו שכ"ט בסכום של 9,500 ₪ בצירוף מע"מ, כנגד חשבונית מס כדין. התשלום יבוצע תוך 30  ימים מהיום בו תועבר למשיבה דרישה מסודרת בהודעת דוא"ל אליה מצורפים חשבונית ואישור ניהול חשבון.
  3. המשיבה תפרסם הסכם זה לציבור באתר האינטרנט של קבוצת תנובה.
  4. התחייבויותיה של המשיבה לפי הסכם זה נעשות לפנים משורת הדין, ומבלי שהדבר יהווה הודאה באיזו מטענותיו של הפונה ו/או בעילת הפניה המוקדמת.
  5. הסכם זה ממצה את עילת הפניה המוקדמת, ולפונה ולבאי-כוחו אין ולא תהיינה עוד טענות או דרישות בקשר לעילת הפניה המוקדמת. הפונה ובאי-כוחו מתחייבים שלא ליזום ולא להיות מעורבים, במישרין או בעקיפין, בהליכים הקשורים להגשת בקשות לאישור תובענה ייצוגית, לרבות פניות מוקדמות טרם הגשת בקשות לאישור תובענה ייצוגית, המופנים כנגד המשיבה, בנושאים הקשורים בעילת הפניה המוקדמת והכל בגין המוצרים נשוא הפנייה המוקדמת.
 
ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
                                                                                                                                
         האני טנוס, עו"ד                                                                           נירה קורי, עו"ד
             ב"כ הפונה                                                                                ב"כ המשיבה