הסכם הסתלקות בעקבות פניה מוקדמת טרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית

21/03/2018

ביחס לסימון המילים המקדימות לפני התאריך המסומן על המוצר "משקה שקדים" מתוצרת סוי מג'יק בע"מ

הסכם הסתלקות בעקבות פניה מוקדמת טרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית

שנחתם ביום 19 למרץ, 2018
 
 
בין:                                         1.  תריז ח'ריש
                                               2.  אמין נח'לה
                                               ע"י ב"כ עו"ד שפיק רפול
                                               מדרך יפו 51, ת.ד. 9402, חיפה 3109401
                                               טל' 077-4408928, פקס' 077-4408927                מצד אחד
                                                                                                                           "הפונות"
 
לבין:                                       סוי מג'יק בע"מ
                                               ת.ד. 1138, עפולה 181101
                                               ע"י ב"כ עו"ד נירה קורי ו/או איתמר ענבי
                                               ממשרד ש. פרידמן ושות', עו"ד
                                               מרח' סחרוב 9, ת.ד. 15065, חיפה 3508409
                                               טל' 04-8546666, פקס' 04-8546677                    מצד שני
                                                                                                                           "המשיבה"
 
הואיל     והפונות פנו אל המשיבה באמצעות בא-כוחן במכתב מיום 30.1.18, בפניה מוקדמת בטרם נקיטת הליכים בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ("חוק תובענות ייצוגיות"), ביחס לסימון המילים המקדימות "לשימוש עד" לפני התאריך המסומן על המוצר "משקה שקדים" מתוצרת המשיבה ("המוצר"), וטענו כי לפי הוראות סעיפים 9.2 ו-9.4 לת"י 1145 - סימון מזון ארוז מראש ("תקן הסימון"), היה על המשיבה לסמן על המוצר את המילים המקדימות "עדיף להשתמש לפני" במקומן ("עילת הפניה המוקדמת");
והואיל    והמשיבה, מבלי להודות בנכונותה של עילת הפניה המוקדמת, הסכימה לשנות את סימון המילים המקדימות על המוצר, הכל כמפורט בהסכם זה להלן;
והואיל    והצדדים הסכימו כי ניתן להסדיר את עילת הפניה המוקדמת בהסתלקות באופן מוסכם וללא צורך בפתיחת הליך בבית המשפט, בהתאם להלכת עע"מ 2978/13 מי הגליל נ' יונס (פורסם בנבו, 23.7.15), והחלתה, בשינויים המחויבים, על בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בנוגע לסימון מוצרי מזון, בהתאם לפסקי הדין בת"צ (ת"א) 52703-05-16 ענבר נ' טומין (פורסם בנבו, 24.1.18) ובת"צ (ת"א) 67496-06-17 רוזנברג נ' מרב מזון כל (פורסם בנבו, 14.2.18);
והואיל    והצדדים הגיעו להסכמות לגבי הסדרת עילת הפניה המוקדמת כמפורט להלן;
אי לכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1.        המשיבה תבצע שינוי בסימון אריזת המוצר, כך שבמקום המילים המקדימות "לשימוש עד" יסומנו עליה המילים המקדימות "עדיף להשתמש לפני".
2.        המשיבה מעריכה כי המועד בו יחל ייצור המוצר באריזות בהן בוצע שינוי הסימון הנ"ל ("האריזות החדשות") יהיה חודש אוגוסט 2018, וכי המועד בו יחלו האריזות החדשות של המוצר להגיע לנקודות המכירה יהיה חודש ספטמבר 2018.
3.        בינתיים תשתמש המשיבה במלאי האריזות הקיימות המצוי ברשותה לצורך ייצור המוצר, ותנקוט באמצעים הבאים:
(א)     בסמוך לסימון התאריך על המוצר בהדפסת "וידיאו ג'ט" תודפסנה בהדפסת "וידיאו ג'ט" המילים המקדימות "עדיף להשתמש לפני";
(ב)      בנוסף תודפס בהדפסת "וידיאו ג'ט" שורה צפופה של סימוני "#" (או סימון דומה אחר) שתכסה, ככל האפשר, את סימון המילים המקדימות "לשימוש עד". יובהר, כי המשיבה אינה מבטיחה כי ההדפסה תכסה את הסימון הנ"ל בכל אריזה.
4.        בשל טרחתם של הפונות ובא-כוחן, ובשל כך שפנייתם הביאה לשינוי סימון המוצר כמפורט לעיל, תשלם המשיבה לפונות גמול בסכום של 500 ₪ לכל אחת (ובסה"כ 1,000 ₪), ולבא-כוחן שכ"ט בסכום של 7,000 ₪ בצירוף מע"מ, כנגד חשבונית מס כדין. התשלום יבוצע תוך 60 ימים מיום חתימת הסכם זה.
5.        המשיבה תפרסם הסכם זה לציבור באתר האינטרנט של קבוצת תנובה.
6.        התחייבויותיה של המשיבה לפי הסכם זה נעשות לפנים משורת הדין, ומבלי שהדבר יהווה הודאה באיזו מטענותיהן של הפונות ו/או בעילת הפניה המוקדמת.
7.        הסכם זה ממצה את עילת הפניה המוקדמת, ולפונות ולבא-כוחן אין ולא תהיינה עוד טענות או דרישות בקשר לעילת הפניה המוקדמת. הפונות ובא-כוחן מתחייבים שלא ליזום ולא להיות מעורבים, במישרין או בעקיפין, בהליכים הקשורים להגשת בקשות לאישור תובענה ייצוגית, לרבות פניות מוקדמות טרם הגשת בקשות לאישור תובענה ייצוגית, המופנים כנגד המשיבה, בנושאים הקשורים בעילת הפניה המוקדמת.
 
ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
                                                                                                                                                       
         שפיק רפול, עו"ד                                                                                    נירה קורי, עו"ד
             ב"כ הפונות                                                                                          ב"כ המשיבה