review 42

גיליון 42 – המלצות תזונתיות – מאי 2014

משולחן המערכת

דבר המערכת כשהתחלתי את דרכי המקצועית לפני שלושים שנה , הס היה מלאפשר למטופל לאכול יותר משתי ביצים בשבוע, גם אם רמת הכולסטרול שלו היתה תקינה, הפחמימות נחלקו לפשוטות ומורכבות, סיבים

(מסיסים בלבד)

הוספו לתפריט באופן יזום למניעת עצירות…ואומגה היתה רק אות ביוונית. יש לנו נטיה לסקור את ההווה ולהציץ אל העתיד, אבל לעתים התבוננות בעבר יכולה ללמד לא מעט. כיצד ומדוע השתנו ההמלצות התזונתיות על פני העשורים האחרונים? האם זו הדינאמיות וההתפתחות המתמדת של איכות המחקר, הן מבחינה מתודולוגית והן מבחינה טכנית? השינויים שחלו בצריכת המזון – מעבר מכלכלה של חסר לשפע עצום? או היכולת להיפרד מפרדיגמות, אשר מפריכות "עובדות מדעיות" מדי פחות מעשור, ומטלטלות את ההמלצות והידע הקיימים בעולם התזונה לכאן ולכאן? כיצד השפיעו ההמלצות הישנות, שהתגלו כשגויות, או לא מדויקות, על בריאות הציבור? כיצד ניתן ללמוד ולהשליך מכך על העתיד? סביר להניח שהמגמות העכשוויות, המובילות לתזונה מותאמת אישית, כולל אבחון המאקרוביוטה, יובילו את העולם למחוזות חדשים, ואולי בסקירה במגזין של 2034 יתגלו גם הן כשגויות??? ימים יגידו