review 44

גיליון 44 – חסרים תזונתיים – ינואר 2015

משולחן המערכת

משולחן המערכת

חסרים תזונתיים אינם נחלת עידנים קודמים, בהם המזון לא היה מצוי בשפע. שכיחות מרבית המחסורים התזונתיים כיום בכלל הציבור אכן נמוכה, אך בתת קבוצות של האוכלוסיה, ובמצבי בריאות שונים, חסרים תזונתיים ישנים וחדשים שכיחים ונפוצים.

דווקא מכיון, שהבעיות המעסיקות היום את עולם התזונה נובעות מהשפע המצוי, מצריכת יתר של מזון, תוך מיקוד גדול על מניעת השמנה וסיבוכיה, המודעות לכך שקיימים מחסורים תזונתיים, שהינם קריטיים מבחינת איכות חיים ופרוגנוזה, אינה מספקת.

בגליון זה של Review הזמנו לכתוב את המומחים בנושא זה בתחומים שונים בהם חסרים תזונתיים קיימים, ואשר הינם בעלי השפעה מהותית על הבריאות ואיכות החיים.

העליה בתוחלת החיים, עליה בשיעור הקשישים באוכלוסיה, יחד עם ירידה במצב בריאותם וביכולות התפקוד היומיומי, שמה את אוכלוסיה זו בסיכון למצבי חסר תזונתי. שיעור מצבי החסר התזונה בקרב מאושפזים, שגם הם קשישים ברובם, מפתיע ומעורר דאגה. ההתקדמות הרפואית הפכה את המחלות הקשות לכרוניות, הדורשות תמיכה תזונתית הולמת.

העובדה שחולים במחלות מעי ובמחלות אונקולוגיות סובלים ממצבי חסר תזונה מוכרת מעט יותר, ויחד עם זאת, חשוב להביא את העובדות, ולהזכיר לכל מי שמטפל בבית חולים או בקהילה, שחולים אלו זקוקים לתמיכה תזונתית מקצועית.

 

קכקסיה, רזון, אבדן שריר הם ביטויים של תת תזונה המוכרים לנו, אך מחסורים תזונתיים בקרב שמנים הם נחלת המילניום הזה, בו השמנה הולכת עם צריכה של קלוריות ריקות, ובאה לידי ביטוי במופע קליני חדש של תת תזונה. מצטרפים לכך רבבות המנותחים הבריאטריים, שלמרות מימדי גופם, מצויים בסיכון רב למחסורים תזונתיים, הן עקב הפחתה עצומה בצריכת המזון וגיוונו, והן בשל שינויים בספיגה.

 

עלינו כמטפלים להיות מודעים לכך שמחסורים תזונתיים קיימים במגוון רחב של מצבים וקבוצות באוכלוסיה, להכיר את מצבי הסיכון, לאבחן ולטפל בהתאם.

 

קריאה מהנה

טליה לביא, עורכת ראשית

פרופ' זמיר הלפרן, יו"ר הוועד המדעית