דו"חות תנובה לרבעון ראשון 2013

30/05/2013

המכירות גדלו ב- 5.7% ל- 1.75 מיליארד שקל; הרווח הנקי ירד מ-113 מ' ש' ברבעון הראשון אשתקד ל-88.6 מ' ש'

אריק שור, מנכ"ל קבוצת תנובה: "הגידול במכירות משקף את מאמצינו המתמשכים להשקיע במוצרים איכותיים בעלי ערך ואת היענות הצרכנים ליוזמות אלו. תנובה תמשיך לפעול כדי להביא פתרונות בריאים יותר ובעלי ערך לצרכן". שור: "הירידה ברווח הגולמי נובעת בעיקרה מאיחור בעדכון מחירי החלב שבפיקוח ביחס לעליית מחיר המטרה של החלב הגולמי" .

מכירות תנובה לרבעון הראשון לשנת 2013 הסתכמו ב-1.75 מיליארד שקל, לעומת מכירות של כ-1.66 מיליארד שקל ברבעון הראשון של שנת 2012. כך עולה מתוצאות החברה שפורסמו היום באמצעות חברת מבטח שמיר המדווחת לבורסה. הגידול בשיעור של 5.7% במכירות נובע, בעיקר, מעלייה במכירות של  מגזר הסחורות (בעיקר חלב, ביצים, פטם).

הרווח הנקי של החברה הסתכם בכ-88.6 מיליון שקל לעומת כ-113 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הרווח הגולמי של החברה הסתכם בכ-459 מיליון שקל, שהינו שיעור של - 26% מהמכירות, לעומת כ-470 מיליון שקל שהיווה שיעור של 28% מהמכירות ברבעון הראשון של שנת 2012. הרווח התפעולי ירד לכ-131 מיליון שקל ברבעון הראשון ב-2013 לעומת כ-139 מיליון שקל ברבעון הראשון ב-2012.

אריק שור, מנכ"ל תנובה: "הגידול במכירות משקף את מאמצינו המתמשכים להשקיע במוצרים חדשניים ואיכותיים בעלי ערך ואת היענות הצרכנים. ברבעון זה אנו רואים את פירות המאמצים של תנובה להתייעל פנימית ולבצע מהלכים שיביאו לצמצום בהוצאות החברה".

שור הוסיף: "הירידה ברווח הגולמי של תנובה ברבעון הראשון של שנת 2013 ביחס לרבעון המקביל בשנת 2012 נובעת בעיקרה מהאיחור בעדכון מחירי מוצרי החלב שבפיקוח ביחס לעליית מחיר המטרה של החלב הגולמי ".

לורי הנובר סמנכ"ל הכספים של קבוצת תנובה:  "ברבעון הראשון ירד שיעור רווח הגולמי לכ-26% לעומת כ-28% בתקופה המקבילה אשתקד; שיעור הרווח התפעולי לפני הכנסות והוצאות אחרות ירד לכ- 7.5% לעומת 8.4% בתקופה המקבילה אשתקד. תנובה הצליחה למתן את השפעת הירידה ברווחיות הגולמית על ידי הקפדה על הוצאותיה."

ריכוז הנתונים מהדו"ח:
31/3/2013
אלפי ש"ח
31/3/2012
אלפי ש"ח
הכנסות ממכירות
1,751,558
1,657,696
רווח גולמי
459,420
469,723
רווח תפעולי (לפני הכנסות והוצאות אחרות)
131,606
139,461
רווח נקי לתקופה
88,636
113,282


• הכנסות ברבעון 1 שנת 2013 עמדו על 1.751 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל -1.657 מיליארד ש"ח בשנת 2012. בהשוואה ל- 2012, ההכנסות עלו ב- 5.7% לאור גידול כמותי במכירת הסחורות (חלב, ביצים, פטם).

• הרווח הגולמי בשנת 2013 עמד על כ- 459 מיליוני ש"ח, קיטון בשיעור של כ-2.2% מהרבעון הקודם שתקד.

• הרווח התפעולי לפני הכנסות/הוצאות אחרות של תנובה לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 31 במרץ 2013 הסתכם ב - 131,606  אלפי ש"ח לעומת סך של 139,461 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בשיעור הרווח התפעולי נובעת מירידה בשיעור רווח הגולמי .

• תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת לתקופה, שנסתיימה ביום 31 במרץ 2013, הסתכמו ב - 77,395 אלפי ש"ח (מזה, רווח נקי בסך 88,636 אלפי ש"ח, בניכוי התאמות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים נטו בסכום של  166,031 אלפי ש"ח) לעומת סך של 25,917 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (מזה, רווח נקי בסך 113,282 אלפי ש"ח, בניכוי התאמות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים נטו בסכום של  139,199 אלפי ש"ח). הקיטון הינו, בעיקר, בגין ירידה ברווח הנקי.

• תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות מימון לתקופה, שנסתיימה ביום 31 במרץ 2013, הסתכמו ב  23,078 אלפי ש"ח לעומת סך של 312,345 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר נוכח העובדה שבתקופה המקבילה אשתקד שולם דיבידנד.

חזרה לכל ההודעות >