תנובה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2014

28/08/2014

הוספת מוצרים לפיקוח וההאטה במשק מורגשים בתוצאות הקבוצה.

אריק שור: "הקבוצה מתמודדת עם תחרות גדלה והולכת והגברת הפיקוח בכל אפיקי הפעילות שלה באמצעות ניהול ההוצאות והתייעלות תפעולית".

קבוצת תנובה פרסמה היום, באמצעות חברת מבטח שמיר את תוצאותיה לרבעון השני לשנת 2014.
 
להלן עיקרי התוצאות:

 • הכנסות הקבוצה הסתכמו ב- 1.73 מיליארד שקל, בהשוואה ל- 1.83 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-5.7%. הירידה נובעת בעיקרה מהוספת הגבינה הלבנה והשמנת המתוקה לסל המוצרים המפוקחים בתחילת ינואר 2014, מירידה במחיר המוצרים המפוקחים וכן מירידה במכירת בקר וביצים. 
 • הרווח הגולמי הסתכם ב- 502 מיליוני שקלים בהשוואה ל- 506 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ- 0.9%. הירידה הינה כתוצאה מהקיטון בהכנסות שפוצתה ברובה על ידי ירידה במחירי התשומות וכן מהתייעלות בהוצאות אל מול הרבעון המקביל אשתקד. 
 • שיעור הרווח הגולמי עלה ל- 29% מ- 27.6% בתקופה המקבילה אשתקד ומשקף את הירידה האמורה במחיר התשומות ואת ההתייעלות שבוצעה בהוצאות.
 • הרווח התפעולי הסתכם ב- 137 מיליוני שקלים בהשוואה ל- 141 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 2.5%. הקיטון ברווח התפעולי נובע מהירידה ברווח הגולמי, מקיטון ברווחי החברות המוחזקות על ידי הקבוצה, שקוזז בחלקו באמצעות התייעלות בהוצאות שיווק ומכירה. 
 • הרווח הנקי הסתכם ב- 86 מיליוני שקלים לעומת 127 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 32.1%. עיקר ההפרש נובע מהכנסות נדל"ן משמעותיות בתקופה המקבילה אשתקד.
 • הרווח הנקי ללא הכנסות והוצאות אחרות (הכוללות בתקופה המקבילה, בעיקר רווחים ממימוש נדל"ן והמס בגינם), עמד על כ- 95 מיליוני שקלים בהשוואה ל- 99 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 4.6%.  
 
אריק שור, מנכ"ל קבוצת תנובה: "הכנסת מוצרים לפיקוח וההאטה במשק מורגשים בתוצאות הקבוצה. תוצאות הרבעון השני משקפות את האתגרים מולם ניצבת הקבוצה בהבאת ערך מוסף לצרכנים במוצריה תוך התאמת הוצאותיה לסביבה התחרותית, פיקוח המחירים והרגלי הצרכנות שהתפתחו בשוק המזון."

יעקב חן, סמנכ"ל הכספים: "בדוחות הקבוצה לתקופה המקבילה אשתקד נרשמו רווחי הון משמעותיים מנדל"ן. בנטרול רווחי הון אלו, ההכנסות וההוצאות האחרות של הקבוצה והשפעת המס בגינם, תוצאות הרבעון השני נמוכות ב- 4.6 מיליוני שקלים, ירידה בסך 4.6% מהרבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה הרווח הנקי בנטרול האמור לעיל, גבוה ב- 1.7 מיליוני שקלים, עלייה של 0.9% לעומת החציון המקביל אשתקד."
 
סיכום תוצאות חציון ראשון של שנת 2014:
 • הכנסות הקבוצה הסתכמו ב- 3.45 מיליארד שקל, בהשוואה ל- 3.59 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ- 3.8%. הירידה נובעת בעיקרה מהוספת הגבינה הלבנה והשמנת המתוקה לסל המוצרים המפוקחים בתחילת ינואר 2014, מירידה במחיר המוצרים המפוקחים וכן מירידה במכירת בקר וביצים. 
 • הרווח הגולמי הסתכם ב- 985 מיליוני שקלים בהשוואה ל- 962 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ- 2.4%. הגידול ברווח הגולמי נובע מהירידה במחירי התשומות בחציון זה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ומפעילות ההתייעלות שבוצעה בקבוצה.
 • שיעור הרווח הגולמי עלה ל- 28.5% מ- 26.8% בתקופה המקבילה אשתקד ומשקף את הירידה במחיר התשומות בחציון זה וכן את פעילויות ההתייעלות שבוצעו לכל רוחב הקבוצה כאמור.
 • הרווח התפעולי הסתכם ב- 269 מיליוני שקלים בהשוואה ל- 273 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 1.3%. הקיטון ברווח התפעולי נובע מהשפעה חיובית חד פעמית בהוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הראשון אשתקד ומקיטון בהכנסות הקבוצה מרווחי החברות המוחזקות שלה.
 • הרווח הנקי הסתכם ב- 172 מיליוני שקלים לעומת 216 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 20.2%. עיקר ההפרש נובע מהכנסות נדל"ן משמעותיות בתקופה המקבילה אשתקד בקיזוז קיטון בהוצאות המימון נטו של הקבוצה.
 • הרווח הנקי ללא הכנסות והוצאות אחרות (הכוללות בתקופה המקבילה, בעיקר רווחים ממימוש נדל"ן והמס בגינם), עמד על 187 מיליוני שקלים בהשוואה ל- 185 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 0.9%. 

חזרה לכל ההודעות >