תנובה מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון שלישי של 2013

27/11/2013

גידול במרבית הפרמטרים העסקיים בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד


אריק שור: הקבוצה מתמודדת עם תחרות גדלה והולכת בכל אפיקי הפעילות שלה באמצעות השקות מוצרים חדשים בעלי ערך מוסף לצרכן לצד ניהול חכם של הוצאות והתייעלות תפעולית.
 
תנובה פרסמה היום באמצעות חברת מבטח שמיר את תוצאות הקבוצה לרבעון השלישי לשנת 2013. עיקרי התוצאות:

- הכנסות הקבוצה הסתכמו ב-1.78 מיליארד שקל, המהווים גידול של כ-2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

- הרווח הגולמי הסתכם ב-506 מיליון שקל, גידול של כ-7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי מההכנסות עמד על כ- 28.5% לעומת 27.1% ברבעון המקביל אשתקד. השיפור נובע מהתייעלות וניהול הוצאות מושכל.

- הרווח התפעולי הסתכם ב-158 מיליון שקל, גידול של כ-17% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקרה מהשיפור ברווח הגולמי וכן משיפור בתוצאות החברות המוחזקות שקוזזו בחלקם בשל גידול בפעילות מכירה ושיווק.

- הרווח הנקי הסתכם ב-79 מיליון שקל, קיטון של כ-49% ביחס לרבעון המקביל אשתקד . הירידה נובעת מהוצאות המס החד פעמיות לאור שינוי החקיקה ביחס למס החברות בינואר 2013 (מ-25% כיום ל-26.5%), בסך כ-28 מיליון שקל, לעומת הכנסות מס חד פעמיות ברבעון המקביל אשתקד. 
 
- הרווח הנקי ללא הכנסות/הוצאות אחרות (הכוללות בעיקר רווחים ממימוש נדל"ן והמס בגינם), ובנטרול השפעת הגידול הצפוי בשיעור מס החברות על יתרת ההתחייבות למס, נטו, עלה לכ-105 מיליון שקל, לעומת כ- 92 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 
אריק שור, מנכ"ל קבוצת תנובה: "תוצאות הרבעון השלישי משקפות את מאמצי תנובה להתאים את מוצרי הקבוצה ולהביא ערך ללקוחות ולצרכנים בקטגוריות השונות, כדוגמת משקאות חלב מופחתי סוכר ומגוון רחב יותר של דגים קפואים בפריסה רחבה , וכן בשיפור מגוון המוצרים ללקוחות השוק המקצועי. מאמצים אלו משתקפים בתוצאות העיסקיות, בנתחי שוק גדלים ובצמיחה של החברה״.

עוד הוסיף שור ואמר "הקבוצה מתמודדת עם תחרות גדלה והולכת בכל אפיקי הפעילות שלה באמצעות השקות מוצרים חדשים בעלי ערך מוסף לצרכן לצד ניהול חכם של הוצאות והתייעלות תפעולית".
 
יעקב חן, סמנכ"ל הכספים של קבוצת תנובה: "בדו"חות הקבוצה נרשמו הוצאות מס הנובעות מעלייה בשיעור מס החברות בינואר 2014 (מ-25% כיום ל-26.5%) אשר גוררת הוצאת מס חד-פעמית של 28 מיליון שקל. בנטרול הוצאות מס חריגות אלו וללא הכנסות והוצאות אחרות (הכוללות בעיקרן רווחים ממימוש נדל"ן) והמס בגינן, הרי שתוצאות הרבעון השלישי לשנת 2013 גבוהות בכ-13 מיליון שקל למול התקופה המקבילה אשתקד. מתחילת השנה, הרווח הנקי בנטרול האמור לעיל, נמוך בכ-7 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד."
 
סיכום תוצאות שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2013, במצטבר:

- מכירות קבוצת תנובה בשלושת הרבעונים של 2013 הסתכמו ב- 5.36 מיליארד שקל לעומת 5.15 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-4%. הגידול נובע בעיקר מעלייה במכירות של תחום  הסחורות (חלב, ביצים ופטם).

- הרווח הגולמי בשלושת הרבעונים של 2013 עמד על 1.47 מיליארד שקל המהווים 27.5% מהמכירות, לעומת  1.45 מיליארד שקל המהווים 28.15% מהמכירות בתקופה מקבילה אשתקד.
הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה, בין היתר, מעדכון חלקי בלבד של מחירי מוצרי החלב שבפיקוח ביחס לעליית מחיר המטרה של החלב הגולמי.

- הרווח התפעולי (לפני הכנסות והוצאות אחרות) בשלושת הרבעונים של 2013 עמד על כ-431 מיליון שקל לעומת כ- 439 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מעלייה בהוצאות שיווק והשקות חדשות.

- הרווח הנקי של תנובה לשלושת הרבעונים של שנת 2013 עמד על 295 מיליוני ש"ח  לעומת 1,086 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנקי נובעת בעיקרה מהכנסות ממכירת נכסי נדל"ן מהותיים בתקופה המקבילה.

- הרווח הנקי ללא הכנסות/הוצאות אחרות (הכוללות בעיקר רווחים ממימוש נדל"ן והמס בגינם), ובנטרול השפעת הגידול הצפוי בשיעור מס החברות על יתרת ההתחייבות למס, נטו, ירד לכ-294 מיליון שקל, לעומת כ- 301 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מעלייה בהוצאות שיווק והשקות חדשות.

חזרה לכל ההודעות >