קבוצת תנובה מפרסמת היום דוחות כספיים לשנת 2012

21/03/2013

הרווח נקי לקבוצת תנובה ב-2012: כ-1.2 מיליארד שקל, מתוכם כ-814 מ' ש"ח ממכירת נדל"ן. במקביל הכריזה החברה על חלוקת דיווידנד בגובה 814 מ' ₪, כגובה הרווח נטו מנדל"ן.

במקביל הכריזה החברה על חלוקת דיווידנד בגובה 814 מ' ₪, כגובה הרווח נטו מנדל"ן. אריק שור מנכ"ל קבוצת תנובה אמר היום: "קבוצת תנובה מציגה גידול של כ-16% ברווח התפעולי לפני הוצאות/הכנסות אחרות בזכות מוצרים חדשים והתייעלות פנימית בכל זרועות הקבוצה שהביאו לשיפור בתוצאות. בשנים האחרונות החברה משקיעה מהרווחים השוטפים שלה מאות מיליוני שקלים בפיתוח ובייצור מוצרים איכותיים ובריאים יותר למען הצרכנים שלנו".

עוד הוסיף שור ואמר: "בשנת 2012 הוחלט על השקעת ענק במחלבה חדשה בתל יוסף שתעמוד על 340 מיליון ₪ ותביא להשקעה בפריפריה כמו גם תאפשר מענה ארוך טווח לביקושים הגדלים לגבינות הצהובות".

תנובה פרסמה היום באמצעות חברת מבטח שמיר את תוצאותיה לשנת 2012. התוצאות השוואתיות מוצגות על בסיס תקני דיווח כספיים הבינלאומי (IFRS), שאומצו החל מינואר 2010.  תנובה יישמה בדוחות אלו דיווח על בסיס שווי מאזני ביחס לתאגידים (ישויות) בשליטה משותפת ובהתאם לחלופה המותרת במסגרת תקןIAS 31  "זכויות בעסקאות משותפות". יישום שיטה זו גורר דיווח שהינו אחיד עם הוראות תקן 11 IFRS "הסדרים משותפים", אשר אינו מאפשר ביצוע של איחוד יחסי, שיישומו מחויב בדרך של הצגה מחדש החל מהרבעון הראשון של שנת 2013.

להלן עיקרי הדוחות לשנת 2012:

  • הכנסות בשנת 2012 עמדו על 6.9 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל -6.7 מיליארד ש"ח בשנת 2011. בהשוואה ל- 2011, ההכנסות עלו ב- 2.4% בעיקר לאור עלייה בכמות המוצרים שנמכרו והשקת מגוון מוצרים חדשים.
  • הרווח הנקי לשנת 2012 עמד על 1.2 מיליארד שקל וכלל רווחי הון נטו על מכירת נדל"ן בסך של כ-814 מיליון ש"ח אותם תחלק תנובה כדיווידנד, לעומת רווח נקי של 15 מיליון ש"ח בשנת 2011 (שכלל 62 מיליון שקל כרווח הון נטו ממכירת נדל"ן וסך של 212 מיליון ₪ הפסד על הפסקת הפעילות ברומנייה).
 
אריק שור, מנכ"ל תנובה התייחס לתוצאות ואמר: "קבוצת תנובה מציגה גידול של כ-16% ברווח התפעולי לפני הוצאות והכנסות אחרות בזכות מוצרים חדשים והתייעלות פנימית בכל זרועות הקבוצה שהביאו לשיפור בתוצאות. הרחבת הפעילות באמצעות מוצרים חדשים מגלמת בתוכה ערך מוסף עבור הצרכנים שלנו, בין אם מדובר במארזים חדשניים, מוצרים מוזלים או מוצרים בעלי ערך בריאותי גבוה יותר. נמשיך להשקיע בצרכנינו ולשפר את המוצרים שלנו כדי שיהיו יותר איכותיים ויותר בריאים במהלכים מגוונים וביניהם המהלך המרכזי שיזמנו 'המצפן התזונתי', מהלך רב שנתי המתמקד בהפחתה הדרגתית של סוכר ונתרן במוצרי הליבה בקטגוריות החלב".
 
בהתייחס לתקופה הקרובה ציין שור ואמר -  "בשנים האחרונות החברה משקיעה מהרווחים השוטפים שלה מאות מיליוני שקלים בפיתוח ובייצור מוצרים איכותיים ובריאים יותר למען הצרכנים שלנו. בנוסף, בשנת 2012 הוחלט על השקעת ענק במחלבה חדשה בתל יוסף שתעמוד על 340 מיליון ₪ ושתיתן מענה ארוך טווח לביקושים הגדלים לגבינות הצהובות".

לורי הנובר סמנכ"ל הכספים של תנובה ציינה: "תנובה אימצה בדוחות 2012 את כללי החשבונאות הבינלאומיים IFRS ובכך מציגה את תוצאות החברה כמו חברות מובילות בארץ ובעולם. אנו רואים כי בשנת 2012 חל גידול של 2.4% במחזור ל – 6.9 מיליארד ₪. הרווח התפעולי לפני הכנסות והוצאות אחרות עומד על 566 מיליון ₪ בשנת 2012, עלייה של 15.5% משנת 2011 שנובעת בעיקר משיפור ברווח הגולמי והוצאות הנהלה וכלליות נמוכות יותר".
 
ריכוז הנתונים מהדו"ח:
  • הכנסות בשנת 2012 עמדו על 6.9 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל -6.7 מיליארד ש"ח בשנת 2011. בהשוואה ל- 2011, ההכנסות עלו ב- 2.4% לאור גידול כמותי במכירת מוצרים עיקריים והרחבת מגוון המוצרים.
  • הרווח הגולמי בשנת 2012 עלה לכ -1.9 מיליארד ש"ח, גידול בשיעור של 3.6% מהשנה הקודמת. השיפור משקף תרומת רווח גולמי גבוהה יותר ממכירות סחורות ופעילויות אחרות. שולי רווח גולמיים היו 27.8%, 27.4%  בשנת 2012, 2011 בהתאמה.
  • הרווח התפעולי לפני ההכנסות והוצאות אחרות הסתכם ב – 566 מיליון ש"ח בשנת 2012, לעומת 490 מיליון ש"ח בשנת 2011. הגידול ברווח התפעולי לפני ההכנסות והוצאות אחרות בשנת 2012 נובע בעיקר מרווח גולמי גבוה יותר והוצאות הנהלה וכלליות נמוכות יותר.
  • הרווח הנקי לשנת 2012 עמד על 1.2 מיליארד שקל וכלל רווחי הון נטו על מכירת נדל"ן בסך של כ-814 מיליון ש"ח אותם תחלק תנובה כדיווידנד, לעומת רווח נקי של 15 מיליון ש"ח בשנת 2011 (שכלל 62 מיליון שקל כרווח הון נטו ממכירת נדל"ן וסך של 212 מיליון ₪ הפסד על הפסקת הפעילות ברומניה).
  • מזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2012 עמדו על 265 מיליון ש"ח, לעומת סך של 537 מיליון  ש"ח בשנת 2011. הירידה בשנת 2012 משקפת גידול בהון חוזר שנובע בעיקר מההבדל בעיתוי של תשלומים לספקים בשנת 2012 ו- 2011.
  • חוב פיננסי נטו ב-31 דצמבר 2012 עמד על 359 מיליון ש"ח לעומת 598 מיליון ₪ ב- 31 בדצמבר 2011.  הירידה בחוב בדצמבר 2012 נובעת בעיקר מיתרת חוב בנקאי נמוך יותר.

חזרה לכל ההודעות >